Een snelgroeiende beauty center met meerdere vestigingen

Algemene Voorwaarden

Sun and Skin

Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Sun&Skin rotterdam en Sun&Skin Antwerpen ) en de cliënt. Mocht van deze voorwaarden worden afgeweken dan wordt dit schriftelijk vastgelegd.

Afspraken:

* De cliënt moet bij verhindering van een afspraak dit zo spoedig mogelijk doorgeven aan Sun&Skin doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak. Indien de cliënt voor de eerste keer deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, komt minimaal 20%_ 50% van het gehele honorarium aan de cliënt berekenen aan het dan geldende uurtarief, bij een tweede keer wordt het gehele honorarium berekent. Bij het niet nakomen of niet tijdig afzeggen van een intake gesprek wordt een bedrag in rekening gebracht van € 25,00.
* Bij een behandeling met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht.
* Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, heeft Sun&Skin de verloren tijd inkorten op de behandelingen en toch het hele honorarium berekenen.
* Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt kan sun&skin de afspraak annuleren en het hele afgesproken honorarium berekenen.
* sun&Skin moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
Verantwoording en eigen risico:
* Alle opdrachten van cliënt worden uitgevoerd onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de cliënt.
* Door opdracht te geven aan sun&skin verklaart cliënt bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder zowel de medische, psychische alsmede de maatschappelijke gevolgen. Door opdracht te geven aan sun&skin tot het verrichten van behandelingen als Laserontharen Hifu facelifting cryolipolyse en permanent make-up dermapen verklaart cliënt tevens dat zij/hij in goede gezondheid verkeert en niet lijdt aan enige vorm van hemofilie, immuunstoornis, allergie, diabetes of enige andere vorm van huidaandoeningen. Eveneens verklaart cliënt dat zij/hij niet besmet is met een bloed overdraagbare ziekte (zoals HIV, Hepatitis A,B of C of andere bloed overdraagbare ziekte hiervoor niet genoemd). Tevens verklaart cliënt dat haar/zijn behandeling op geen enkele wijze de gezondheid van de permanente make-up specialiste of derden in gevaar kan brengen.
* Cliënt verplicht zich voordat met de behandeling gestart wordt een IC (toestemmingsformulier) naar waarheid in te vullen en te ondertekenen. Ook onze website algemene voorwaarden heeft doorgenomen
Aansprakelijkheid:
* Sun&Skin is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructie , cliënt draagt zelf de verantwoording deze nazorg correct na te leven.
* Voor het geval Sun&Skin aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag wat door Sun&Skin voor de desbetreffende levering en/of producten oorspronkelijk in rekening is gebracht minus de materiaalkosten.
* Sun&Skin is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, ook is Sun&Skin niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.

Betaling

1. Sun&Skin vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.
2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.
5. Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en of fouten.

Beschadiging en diefstal:

* Sun&Skin heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd.
* sun&skin meldt diefstal ten alle tijde bij de politie.

Klachten:

* Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen zeven werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Sun&Skin en de behandelende specialiste. Sun&Skin zal de cliënt binnen zeven werkdagen adequaat antwoord geven.

Persoonsgegevens & privacy

1. De cliënt voorziet de medewerker vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
2. De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
3. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
4. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhoudingsplicht:

Cliënte van Sun&Skin stemt mee dat alle afspraken en formules omtrent afvallen met betrekking tot dieetformules Serap Ozturk uiterst geheim zijn en verspreiden doorvertellen inhoudelijk van formules autersrechtelijk boetes met zich meebrengt en voor hun sessie op hoogte zijn gesteld met boete bedrag van €50000 per maand per filiaal op cliënte mogen verhalen.Cliente stemt mee indien er met behandelingen worden gestart

Recht

1. Op elke overeenkomst tussen Sun&Skin en de cliënt is het Nederlandse /Belgisch wet van toepassing.
2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Sun&Skin en zijn ook in de salon beschikbaar.
3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.